Datu privātuma politika

Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils“ savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās 

prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem 

personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem:

Pārzinis: Madonas novada pašvaldība. Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 

LV-4801, reģistrācijas Nr. 90000054572, Tālr. 64860090, epasts: dome@madona.lv 

 

Datu aizsardzības speciālisti: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: 

raivis@grubesbirojs.lv, Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: 

viesturs@grubesbirojs.lv. 

 

Personas datu apstrādes pamatnolūki: 

  • Klientu uzskaite; 
  • Grāmatvedības uzskaite; 
  • Personāllietu uzskaite; 
  • Pretendentu uzskaite; 
  • Lietvedības dokumentu uzskaite; 
  • Video novērošana. 

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: 

Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem 

pamatojumiem:  

  • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.  
  • Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;  
  • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.  

 

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. Atsevišķiem 

nolūkiem personas dati tiek iegūti arī no valsts informāciju sistēmām.  

 

Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka 

īstenošanai. 

 

Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu 

apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.  

 

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs 

tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim

atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir 

atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām 

organizācijām. 

 

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības 

regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu 

vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā 

arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes 

likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un 

iesniegt sūdzību Datu aizsardzības speciālistam vai Datu valsts inspekcijai.  

 

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, 

tostarp profilēšana. 

Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils“ mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skatīt šeit.

Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils“ mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skatīt šeit.

Jūsu izvēle ir saglabāta