Iekšējie kārtības noteikumi

Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” iekšējās kārtības noteikumi


I. Vispārīgie jautājumi


 
1.Iekšējās kārtības noteikumi nosaka sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” teritorijas (turpmāk – Smeceres sils) izmantošanas kārtību, tās apmeklētāju tiesības un pienākumus.
 
2.Noteikumi piemērojami visā Smeceres sila teritorijā, kas atrodas Lazdonas pagastā, Madonā, Madonas novadā  LV-4801 un aptver zemesgabalus ar kadastra Nr. 70660010096, Nr. 70660010122, Nr. 70660010022, Nr. 70660010056 un Nr. 70660010058 un tajā esošos infrastruktūras objektus – rollerslēpošanas trasi, moto trasi, BMX trasi, (turpmāk – Smeceres sila trases) biatlona šautuvi un citas sporta infrastruktūras būves, marķētas velo trases un skriešanas/pārgājienu takas, ierīkotas atpūtas zonas u.c. objektus.
 
3.Smeceres sila teritorijā esošās trases un biatlona šautuve ir paaugstinātas bīstamības objekti, kuros treniņu un sacensību laikā to organizators nes pilnu atbildību par treniņu procesu un tā drošību.
 
4.Smeceres sila teritorijā tiek veikta videonovērošana, kuras mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.
 
5.Ikviena Smeceres sila teritorijas apmeklētāja pienākums pirms apmeklējuma vai pasākumiem ir iepazīties ar šiem noteikumiem. Noteikumi ir saistoši visiem Smeceres sila apmeklētājiem. To nezināšana neatbrīvo apmeklētāju no atbildības pārkāpumu izdarīšanas gadījumos.
 
6.Noteikumi ir izvietoti Smeceres sila teritorijā, Loģistikas ēkā un Smeceres sila mājaslapā internetā www.smeceressils.lv  
 
7.Sporta un publisku pasākumu rīkotāju un/vai Smeceres sila teritorijas ēku un būvju nomnieku tiesības, pienākumus un prasības nosaka līgumā par Smeceres sila teritorijas izmantošanu.
 
8.Maksas pakalpojumi Smeceres silā tiek sniegti saskaņā ar Madonas novada pašvaldības apstiprinātu cenrādi.
 
9.Informāciju par Smeceres sila teritorijā notiekošajiem pasākumiem un trašu pieejamību publicē Smeceres sila mājaslapā internetā www.smeceressils.lv

 II. Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” teritorijas izmantošanas noteikumi
 
10.Smeceres sila teritorija ir atvērta no 9.00-19.00 darba dienās un no 10.00-18.00 sestdienās, svētdienās
 
11.Smeceres sila pasākumu norises laikā vai atsevišķos gadījumos, kādu citu īpašu apstākļu dēļ (piemēram, citi pasākumi, remontdarbi, u.tml.), Smeceres sila teritorijas apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts.
 
12.Smeceres sila teritorijā atļauts iebraukt tikai Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sila” transportlīdzekļiem un operatīvo dienestu transportlīdzekļiem. Citi transportlīdzekļi Smeceres sila teritorijā drīkst iebraukt tikai tam paredzētās vietās un ar speciālām Smeceres sila administrācijas vai pasākuma organizatora atļaujām.
 
13.Sacensību un treniņu laikā skatītāji drīkst atrasties tikai skatītājiem paredzētās vietās.
 
14.Katrs Smeceres sila teritorijas apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par savu veselības stāvokli un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.
 
15.Nepilngadīgas personas drīkst atrasties un apmeklēt sporta nodarbības un pasākumus Smeceres sila teritorijā tikai pilngadīgu personu (piemēram, treneru vai vecāku) uzraudzībā. Par nepilngadīgu personu atrašanos un drošību Smeceres silā teritorijā atbild vecāki vai citas par viņiem atbildīgās personas.
 
16.Personas, kuras trenējas individuāli, pašas ir atbildīgas par savu drošību un sporta inventāra pareizu un drošu izmantošanu.
 
17.Apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām mantām un Smeceres sils neuzņemas materiālo atbildību par Smeceres sila teritorijā atstātajām materiālajām vērtībām un autostāvvietā atstāto transportlīdzekli.
 
18.Smeceres sila trases, citas sporta infrastruktūras būves, marķētās velo trases un skriešanas/pārgājienu takas, ierīkotās atpūtas zonas u.c. objektus drīkst izmantot tikai tiem paredzētajiem mērķiem.
 
19.Apmeklētāju pienākums ir ievērot vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības normas, kā arī rūpēties par tīrību un kārtību.
 
20.Apmeklētāju pienākums ir ievērot trašu marķējuma, brīdinājuma un norāžu zīmes.
 
21.Apmeklētājiem jāievēro Smeceres sila darbinieku, par pasākumu atbildīgo personu, apsardzes darbinieku un policijas darbinieku prasības.
 
22.Pasākumu laikā pasākumu organizatoriem jānodrošina šo Noteikumu, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma, kā arī visu citu saistošo normatīvo aktu ievērošana un sabiedriskā kārtība. Pasākuma laikā pasākumu organizatori ir atbildīgi par dalībnieku un apmeklētāju drošību.
 
23.Par Noteikumu pārkāpumiem apmeklētājiem ir pienākums ziņot Smeceres sila administrācijai (Smeceres sila Loģistikas ēkā vai zvanot pa tālruni: 29347575).


III. Ierobežojumi


24.Smeceres sila teritorijā aizliegts:
24.1. traucēt sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās uzvedības normas;
24.2. ienest, lietot un atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Alkohola lietošanas aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad alkoholiskie dzērieni tiek tirgoti Smeceres sila teritorijā publisku pasākumu laikā;
24.3. izmest atkritumus, spļaut, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;
24.4. izvietot, rakstīt un izteikt personu cieņu, nacionalitāti un kultūru aizskarošus, necenzētus vārdus un saukļus;
24.5. ar vārdiem vai fiziski aizskart sacensību, treniņu, publisku pasākumu dalībniekus, tienešus, Smeceres sila darbiniekus un citus apmeklētājus, kā arī traucēt pasākumu un treniņu norisi;
24.6. sporta un publisko pasākumu laikā radīt skaņas, skaņu efektus, kas traucē atbildīgo personu (piemēram, tiesnešu) darbu, dalībniekus, apmeklētājus un pasākumu norises gaitu;
24.7. ienest priekšmetus, piemēram, ieročus (izņemot biatlonu ieročus), munīciju, sprāgstvielas un vielas, kuras var apdraudēt  apkārtējo dzīvību un veselību;
24.8. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas izstrādājumus bez iepriekšējas saskaņošanas ar Smeceres sila administrāciju;
24.9. ienest un izmantot lāpas, dūmu sveces un tām līdzīgus priekšmetus bez iepriekšējas saskaņošanas ar Smeceres sila administrāciju;
24.10. bojāt vai pārvietot trašu marķējuma, brīdinājuma un citas informatīvās zīmes;
24.11. bojāt Smeceres sila teritorijā esošo aprīkojumu, iekārtas un inventāru, vai citus sabiedriskās lietošanas objektus vai izmantot tos neatbilstoši paredzētajiem mērķiem;
24.12. patvaļīgi iekļūt Smeceres sila infrastruktūras objektos, ja tie nav atvērti publiskai piekļuvei;
24.13. apmeklētājiem, kas nav tieši iesaistīti treniņu vai sacensību procesā, aizliegts treniņu vai sacensību laikā atrasties trasē vai šķērsot to;
24.14. bez saskaņošanas ar Smeceres sila administrāciju veikt Smeceres silā teritorijā komercdarbību;
24.15. rīkot erotiska, pretvalstiska vai antikonstitucionāla rakstura pasākumus, pasākumus, kas saistīti ar nesamērīgi augstu, nekontrolētu risku personu veselībai un dzīvībai;
24.16. vest pastaigā suni bez pavadas.


IV. Rīcība ārkārtas situācijās


 
25.Ārkārtas situācijā apmeklētāja pienākums ir:
25.1. nekavējoties par notikušo paziņot Smeceres sila darbiniekiem vai pasākuma organizatoram un nepieciešamības gadījumā izsaukt operatīvos dienestus;
25.2. sekot Smeceres sila darbinieku, pasākuma organizatora vai operatīvo dienestu norādījumiem.


 
V. Noslēguma jautājumi


 
26.Noteikumu pārkāpuma gadījumā Smeceres sila darbiniekiem vai par pasākuma norisi atbildīgajām personām, ir tiesības apmeklētāju izraidīt vai neielaist Smeceres sila teritorijā, vai arī nodot apsardzes, valsts vai pašvaldības policijas darbiniekiem.
 
27.Pārkāpumu gadījumā apmeklētājam bez ierunām, nevilcinoties jāpakļaujas Smeceres sila darbinieku, par pasākuma norisi atbildīgo personu un/vai policijas prasībām.
 
28.Par kaitējumu, kas nodarīts apmeklētāja rīcības rezultātā, neievērojot Noteikumus, Smeceres sila darbinieku vai par pasākumu atbildīgo personu norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, apdraudot savu vai citu apmeklētāju veselību un dzīvību, atbild pasākuma organizators, ja kaitējums nodarīts pasākuma laikā, un persona, kas kaitējumu nodarījusi.
 
29.Ja apmeklētāja rīcības rezultātā Smeceres silam tiek radīti materiāli zaudējumi, apmeklētāja pienākums ir atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

 

Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils“ mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skatīt šeit.

Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils“ mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skatīt šeit.

Jūsu izvēle ir saglabāta